POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Korzystanie z bloga i strony internetowej www.liczysiewynik.pl oraz sklepu https://sklep.liczysiewynik.pl/ i platformy kursowej www.wiedza.liczysiewynik.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także wykorzystywania technologii pojawiających się na stronie internetowej www.liczysiewynik.pl oraz w sklepie internetowym https://sklep.liczysiewynik.pl/ i na platformie kursowej www.wiedza.liczysiewynik.pl. Zawiera również politykę i zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Administratorem strony i danych osobowych jest CorazLepszaFirma.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 80/39, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000827656 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-281-50-75, REGON 385523975, kapitał zakładowy 20.000,00 zł zwana dalej Administratorem.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@liczysiewynik.pl.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności i polityce cookies, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony lub Sklepu. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

§2
DEFINICJE

 1. „RODO” – akt prawny – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. „Administrator” – CorazLepszaFirma.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 80/39, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000827656 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 525-281-50-75, REGON 385523975, kapitał zakładowy 20.000,00.
 3. „Użytkownik” – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
 4. „Strona” – strona internetowa i blog znajdujące się pod adresem www.liczysiewynik.pl oraz Sklep znajdujący się pod adresem https://sklep.liczysiewynik.pl/ lub platforma kursowa www.wiedza.liczysiewynik.pl.
 5. „Fanpage” lub „Grupa na Facebooku” – strona Bartek Popiel – Liczy Się Wynik, której administratorem na platformie Facebook jest Administrator oraz grupy: „Liczy Się Strategia!”, „Liczy Się Oferta – uczestnicy warsztatu„, których administratorem na platformie Facebook jest Administrator.
 6. „Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora np. marketingu produktów i usług własnych, lub polecanych przez Administratora.

§3
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach, na jakie wskazują dane formularze.
 3. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania stroną i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych Użytkowników.
 4. Administrator przetwarza dane Użytkownika tylko jeżeli Użytkownik wyraził odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika w ramach funkcjonowania Strony internetowej i bloga www.liczysiewynik.pl, sklepu https://sklep.liczysiewynik.pl/, platformy kursowej wiedza.liczysiewynik.pl/, fanpage’a Bartek Popiel – Liczy Się Wynik, oraz grupy „Liczy Się Strategia!”, „Liczy Się Oferta – uczestnicy warsztatu„, mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  5.1.  dokonania wyceny usługi, a następnie wykonania usługi czy umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  5.2.  wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  5.3.  udzielenia rabatu lub kodu promocyjnego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  5.4.  rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  5.5.  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  5.6.  kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
  5.7.  przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  5.8.  tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  5.9.  archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  5.10. analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. Cookies, Google Analytics, Pixel Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  5.11. wykorzystywania cookies na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  5.12. zarządzanie stroną internetową, grupami i stronami administratora na innych platformach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  5.13. zamieszczenia komentarzy na Stronach Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  5.14. zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
  5.15. badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
  5.16. prowadzenia remarketingu w social mediach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
  5.17. wysyłki newslettera bądź wiadomości SMS — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).
 6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu.
 7. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać, następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).
 8. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo dostępu do treści jego danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym (trwałego usunięcia przetwarzanych danych), jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, cofnięta, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane Użytkownika co do zasady nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani, do państw trzecich. Wyjątki zostały opisane w niniejszym Regulaminie (patrz: pkt 16 poniżej) i w każdej tego rodzaju sytuacji Administrator dba o odpowiedni poziom ochrony danych Użytkownika. W szczególności po uchyleniu Tarczy Prywatności Administrator stosuje w umowach z podmiotami przetwarzającymi dane Standardowe Klauzule Ochrony Danych stosownie do art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
 11. Użytkownik powinien pamiętać, że korzystając samodzielnie z platform służących do wymiany informacji i zamieszczania komentarzy (np. Facebook) przekazuje swoje dane podmiotowi kierującemu daną platformą. Prosimy o zapoznawanie się z zasadami ochrony danych ze strony tych usługodawców, jako że Administrator nie ma na te kwestie żadnego wpływu.
 12. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/celów oraz:
  12.1.  na potrzeby dochodzenia roszczeń: do czasu ich przedawnienia, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
  12.2.  przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
  12.3.  do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;
  12.4.  do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
  12.5.  do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.
 13. Jeśli Użytkownik nie poda swoich danych osobowych, które są wymagane, to nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
 14. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 15. Użytkownik podaje dane dobrowolnie, jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 16. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
 17. Administrator niniejszym informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:
  17.1.  podmiotom świadczącym usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania CorazLepszaFirma.pl Sp. z o.o.,
  17.2.  spółkom należącym do Grupy kapitałowej Coraz Lepsza Firma oraz ich pracownikom i współpracownikom,
  17.3.  zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz klientów Administratora.
  17.4.  stronom trzecim uczestniczącym w postępowaniu sądowym, takim jak radcowie prawi, świadkowie, biegli i organy sądowe,
  17.5.  właściwym stronom trzecim w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wejścia w spółkę, cesji, przeniesienia lub innej zmiany przeznaczenia jakiejkolwiek części naszej firmy, jej aktywów lub udziałów.
 18. Podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO i stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
 19. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 20. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.
 21. Dane osobowe Użytkownika mogą być profilowane na potrzeby marketingu, nie wymaga to jednak uzyskania odrębnej zgody Użytkownika. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu mojej oferty, którą kieruję właśnie do Użytkownika.
 22. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co jednak nie będzie mieć żadnego negatywnego wpływu na jego prawa i wolności. Zautomatyzowanie danych będzie odbywać się na zasadach, jakie oferują dostawcy innych usług np. Google Analytics, czy dostawcy newslettera. Konsekwencją tego będzie poznanie przez Administratora preferencji odbiorców i odwiedzających jego stronę oraz kierowanie do nich treści dopasowanych do ich zainteresowań.
 23. W sprawach dotyczących danych osobowych, w szczególności ich ochrony, proszę zwracać się do Administratora poprzez adres e-mail: kontakt@liczysiewynik.pl.

 

§4
FORMULARZE

Administrator stosuje trzy rodzaje formularzy w ramach Strony:

 1. Formularz zapisu na newsletter – wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że zgadzasz się z Polityką prywatności.
 2. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 3. Formularz wpDiscuz umożliwiający pozostawienie komentarzy. Wszelkie dane podajesz dobrowolnie. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe celem wykluczenia spamu, i/lub wysyłki bezpłatnych materiałów informacyjnych. Wysyłanie materiałów informacyjnych np. w formie bonusowego video lub artykułu, pdf-a itd. odbywać się będzie w przypadkach opisanych w danym artykule, pod którym można pozostawić komentarz lub odpowiedzieć na komentarz pozostawiony przez innego Użytkownika. W każdym przypadku materiały zostaną wysłane automatycznie.
 4. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim bez odrębnej zgody Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik korzysta z usług dostawców zewnętrznych jak np. Google, powinien zapoznać się z ich polityką prywatności, dostępną u dostawców tych usług.

 

§5
USŁUGA NEWSLETTER

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany podać prawdziwe dane (imię, adres e-mail).
 2. Administrator świadczy usługę Newsletter bezpłatnie.
 3. Akceptacja niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies jest dobrowolna, ale konieczna do korzystania z usługi Newsletter.
 4. Zawarcie umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.
 5. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail oraz imię, podane przez Użytkownika w formularzu zapisu.
 6. W celu skorzystania z usługi Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
  6.1.  Wypełnienia formularza Newsletter, następnie kliknięcia w przycisk potwierdzający zapis, odebranie wiadomości elektronicznej przesłanej na podany adres e-mail z linkiem aktywacyjnym, potwierdzenia chęci zapisu poprzez kliknięcie w odpowiednie miejsce wskazane w wiadomości e-mail – link aktywacyjny (tzw. double opt-in)
  6.2.  Zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies
 7. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do świadczenia usługi Newsletter.
 8. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie świadczenia usługi Newsletter.
 9. Usługa Newsletter będzie świadczona przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji linku aktywacyjnego otrzymanego zgodnie z ust. 6.1.
 10. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „Kliknij tutaj, aby wypisać się z listy”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt z Administratorem pod adresem: kontakt@liczysiewynik.pl.
 11. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 12. Świadczenie usługi Newsletter zostanie również zaprzestane w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum rok od rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail. W takim przypadku Administrator usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki newslettera (dostawcy). Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Administratora, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Administratorem w inny, wybrany sposób w tym celu.
 13. Regulamin newslettera Administratora jest dostępny pod adresem: https://liczysiewynik.pl/regulamin-newslettera

§6
KOMENTARZE

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga oraz osób wypowiadających się na platformie Facebook (w grupach i na fanpage). Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające linki do innych stron.
 2. Administrator korzysta z systemu wpDiscuz w celu obsługi komentarzy. Zostawiając komentarz użytkownik godzi się na politykę prywatności firmy gVectors.com znajdującej się pod tym linkiem: https://gvectors.com/privacy-policy/.
 3. Umieszczając komentarz, Użytkownik wyraża zgodę na wysyłkę przez Administratora dodatkowych materiałów informacyjnych, jeśli Administrator zaznaczył w prezentowanym materiale, że taka wysyłka nastąpi. Więcej informacji na ten temat zawiera paragraf 4 pkt 3 niniejszej Polityki prywatności.
 4. Użytkownik, zamieszczając komentarz na stronie www.liczysiewynik.pl, pozostawia swoje dane dobrowolnie (imię, adres e-mail, adres IP), przy czym pozostawienie niepoprawnych danych może skutkować niemożnością przesłania dodatkowych materiałów.
 5. Użytkownik ma prawo do usunięcia danych związanych z pozostawionym komentarzem, co może zrobić poprzez kontakt z Administratorem pod adresem kontakt@liczysiewynik.pl.

§7
TECHNOLOGIE

 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  1.1.  Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
  1.2.  Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
  1.3.  Narzędzia reklamowe i analityczne – Google ads, których polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://support.google.com/adspolicy/answer/54817?hl=pl
  1.4.  ImkerSalesCRM – narzędzie wspomagające sprzedaż i zarządzanie klientami, którego polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://imker.pl/salescrm/
  1.5.  Discord – usługa internetowa oparta na chmurze, służąca do rozmów głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych z możliwością umieszczania zdjęć oraz filmów. Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://discord.com/privacy
 2. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdej z wymienionych technologii celem otrzymania kompleksowych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 3. W celu korzystania ze strony internetowej www.liczysiewynik.pl niezbędne jest posiadanie:
  3.1.  Urządzenia z dostępem do sieci Internet.
  3.2.  Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail.
  3.3.  Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

 

§8
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowanych na jej podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich, w związku z czym kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody jest niedozwolone.

 

§9
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  3.1.  dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  3.2.  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  4.1.  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
  4.2.  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony;
  4.3.  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony;
  4.4.  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  4.5.  „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.
 7. Administrator korzysta m.in. z następujących plików cookies podmiotów trzecich: Google Analytics, Pixel Facebooka, wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram oraz z technologii wskazanych w §7 niniejszej Polityki prywatności.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższe fragmenty polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Data publikacji Polityki Prywatności: 2 kwietnia 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: –